مبحث ماده تغییر می کند

حجم فایل : 1.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا علوم تجربی پنجم دبستان
مبحث : ماده تغییر می کند
در تغییرات فیزیکی : .
در تغییرهایی شکل و اندازه ی ماده تغییر می کند ولی جنس ماده تغییری نمی کند.
یعنی ماده ی جدیدی به وجود نمی آید. این نوع تغییرها، تغییر فیزیکی هستند.
مانند تا کردن لباس، بافتن شال گردن، تکه کردن نان،دوختن لباس، بریدن کاغذ و خردکردن چوب تغییرات فیزیکی در تغییرات شیمیایی :
ماده ّی اولیه به ماده ی جدیدی تبدیل می شود.
در نتیجه ی آن ها مواد جدیدی به وجود می آیند که رنگ ، بو و مزه ی آن تغییر می کند.
مانند پختن نان و غذا ، فاسدشدن میوه ، و ترش شدن شیر
تغییرات شیمیایی وقتي آب بخار مي شود، مولكول آن تغيير نمي كنند، بلكه فاصله آنها از هم زياد مي شود و مولكول ها در هوا پراكنده مي شوند . تبخير، يك تغيير فيزيكي است.
اما اگر نان را روي حرارت بگيريم تا سياه شود، ديگر نان نيست بلكه تغيير شيميايي كرده و ماده ديگري به وجود آمده و مولكول هاي نان تغيير كرده اند.
آهن يك عنصر است. اگر يك وسيله آهني را در هواي مرطوب بگذاريد، دچار تغيير شيميايي مي شود.زيرا در هوا، اكسيژن وجود دارد. اين ماده كه در اثر اين تغيير شيميايي به وجود آمده زنگ آهن ناميده مي شود كه به آن اكسيد آهن مي گويند. اكسيد آهن يك تركيب است. براي اينكه ماده اي تغيير كند مدتي زمان لازم است كه گاه مي توان مدت آن را پيش بيني كرد. چند مثال تغییر فیزیکی است یا شیمیایی؟ تمرین وقتی چوب کبریت می سوزد
پختن مرغ
بریدن پارچه
شکستن لیوان
تبدیل انگور به سرکه
درست کردن مربا
تراشیدن مداد کدام دسته جزء تغییر فیزیکی است؟
الف) پاره شدن کاغذ_ زرد شدن برگ درختان ب) شکستن شیشه _ زنگ زدن اهن
ج) ذوب فلزات _ پختن غذا د) بارش باران _ بریدن چوب
تمرین در جاي خالي كلمات مناسب بنويسيد.

1- تغيير ................................ مواد غذايي براي ما مضر است. ( رنگ و بوي )
2- در تغيير ........................ مواد، جنس ماده عوض مي شود. ( شيميايي )
3- براي اينكه ماده اي تغيير كند بايد ................... از آن بگذرد. ( زماني )
4- نام علمي زنگ آهن ............................. است. ( اكسيد آهن )
5- چرخه ی آب در طبيعت، نتيجه ........................................ است. ( تغييرات فيزيكي )
6- هر نوع سوختن مواد يك تغيير ....................... است. ( شيميايي ) تمرین برخی از تغییرها ، مانند سوختن گاز در اجاق یا سوختن چوب کبریت ، به سرعت انجام می شوند در حالیکه برخی دیگر مانند درست کردن ماست یا دوغ گازدار به کندی صورت می گیرند .

هر یک از تغییرهای زیر در کدام حالت تندتر رخ می دهد؟
الف) فاسد شدن مواد غذایی در یخچال یا بیرون از آن
ب) حل شدن شکر در چای داغ یا چای سرد سرعت تغییرات شیمیایی طبیعت همواره در حال تغییر است.<b...